0919 756 006 - contact@talentwins.co

LG Development Center

Tuyển dụng vị trí Font-End

Up to 1000$

LG Development Center

Tuyển dụng vị trí Back-End

Up to 1000$

LG Development Center

Tuyển dụng vị trí VueJs

Up to 1000$

LG Development Center

Tuyển dụng vị trí ReacJs

Up to 1000$

LG Development Center

Tuyển dụng vị trí AngularJs

Up to 1000$

LG Development Center

Tuyển dụng vị trí Ajax

Up to 1000$

Dịch vụ Thuê ngoài nhân sự của Talent Wins mang lại một giải pháp thay thế cho việc trực tiếp thuê và quản lý nhân viên. Talent Wins giải quyết mọi công việc hành chính, quan hệ lao động với nhân viên và các công tác nhân sự liên quan bao gồm tuyển dụng, trả luơng và tuyển dụng thay thế. Chúng tôi có những gói dịch vụ cho thuê nhân sự phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng bao gồm tuyển dụng, quản lý lao động, tính luơng, quan hệ nhân viên, đào tạo, quản lý năng suất lao động.

Tuân thủ pháp lý

Dịch vụ khách hàng

Quy trình làm việc

Chi phí

© 2019 All rights reserved. Developed by Talent Wins Developer Team