0919 756 006 - contact@talentwins.co

NodeJs

Thời gian: 2 tháng

Học phí: 3.000.000 đ

PHP

Thời gian: 3 tháng

Học phí: 3.400.000 đ

VueJs

Thời gian: 3 tháng

Học phí: 3.100.000 đ

Angular

Thời gian: 5 tháng

Học phí: 9.000.000 đ

Kiểm thử phần mềm quốc tế

Thời gian: 5 tháng

Học phí: 7.000.000 đ

Selenium Automation with Python

Thời gian: 2 tháng

Học phí: 4.500.000 đ

ISTQB Foundation

Thời gian: 3 tháng

Học phí: 5.000.000 đ

Kiểm thử phần mềm tự động

Thời gian: 2 tháng

Học phí: 3.900.000 đ

Kiểm thử phần mềm quốc tế

Thời gian: 5 tháng

Học phí: 7.000.000 đ

Selenium Automation with Python

Thời gian: 2 tháng

Học phí: 4.500.000 đ

ISTQB Foundation

Thời gian: 3 tháng

Học phí: 5.000.000 đ

Kiểm thử phần mềm tự động

Thời gian: 2 tháng

Học phí: 3.900.000 đ

© 2019 All rights reserved. Developed by Talent Wins Developer Team